SCSU-discovers-sexual-assault-suspect-taught-classes

Finançament per organitzacions d’alumnat

Ajudes per associacions d’alumnes 2016

ministerio

 

Destinataris:

  • Les confederacions i federacions d’alumnes d’àmbit estatal constituïdes d’acord amb el que estableix el Real Decret 1532/1986, de l’11 de juliol, que els seus objectius s’adeqüin a la vigent normativa i es trobin censades conforme al que disposa l’Ordre del 27 de maig de 1987, en el termini de finalització de presentacions de sol·licituds establert a l’apartat quart de la present Resolució.
  • Les confederacions, federacions i associacions d’alumnes d’àmbit no estatal, censades en territori de gestió directa del Ministeri d’Educació, Cultura i esport, constituïdes d’acord amb el que estableix el Real Decret 1532/1986, de l’11 de juliol, que els seus objectius s’adeqüin a la vigent normativa i es trobin censades conforme al que disposa l’Ordre del 27 de maig de 1987, en el termini de finalització de presentacions de sol·licituds establert a l’apartat quart de la present Resolució.

Data Límit: 19 de maig de 2016

L’objectiu és contribuir a finançar les activitats de les confederacions, federacions i associacions d’alumnes a sufragar les despeses necessàries per la realització d’aquestes activitats.
L’import de les ajudes és de fins un màxim de 46.904,00 euros, dels quals es destinaran fins a 46.376,00 euros a confederacions i federacions d’alumnes d’àmbit estatal, i fins a 528,00 euros a confederacions, federacions i associacions d’alumnes d’àmbit no estatal censades a les Direccions Provincials de Ceuta.

www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-B-2016-15509.pdf<http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-B-2016-15509.pdf