EnglishLogoOfficial

Cursos intensius d’anglès

Cursos d’immersió en llengüa anglesa per titulats en Màster de Professorat i Mestres UIMP 2016

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport/Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

Destinataris:

– Per els sol·licitants amb Diplomatura o Grau de Màster en qualsevol de les especialitzats. haver finalitzat aquets estudis en algun dels següents cursors acadèmics: 2012/13, 2013/14 o 2014/15.

– Per les sol·licitants amb titulació de Màster en Professorat d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, haver finalitzat aquests estudies en algun dels següents cursos acadèmics: 2012/13, 2013/14 o 2014/15.

– Tenir una nota mitja d’expedient acadèmic superior a 8,00, i superior a la que s’estableixi com a nota de tall en funció del total a concedir.

Data límit: 7 de març de 2016

Els cursos es realitzen entre el 4 d’abril i el 16 de desembre de 2016 en algun dels següents emplaçaments: Santander, La Corunya, Cuenca, València, Sevilla o Pirineus.

Qui resulti beneficiari de l’ajuda podrà participar del curs d’anglès especialitzat amb una duració de cinc dies desenvolupats en un règim internat de diumenge a la tarda a dissabte al migdia.

El cost del curso serà de 100€ en concepte de reserva de plaça i de les despeses de desplaçament a la seu del curso que li sigui assignada.
L’obtenció de l’ajuda comportarà la cobertura de tots els costos inherents a la participació al curso. Els beneficiaris assistiran a un curs intensiu d’immersió lingüística en anglès, en règim d’internament, de cinc dies.

Presentación de la solicitud: A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante el formulario del “Acceso al servicio on-line”.
http://www.uimp.es/images/pdf/cursos-ingles/Convocatoria_maestros.pdf
cursos@uimp.es


 

Ajudes per participar en cursos d’immersió en llengua anglesa organitzats per la UIMP 2016
14000 ajudes

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ; Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

Destinataris:

Per l’adjudicació provisional:

– No haver complert 30 anys el 31 de desembre de 2016.

– Haver estat becaris per Ensenyaments Universitaris Ensenyaments Artístics Superiors, Altres estudis superiors, Formació Professional de Grau Superior o segon curs de Batxillerat, en el curs 2013-2014 i el Curso 2014-2015.

– Complir els requisits econòmics que es detallen en la convocatòria.

– Tindrien preferència els sol·licitants que ni hagin estat beneficiaris d’aquesta ajuda anteriorment.

Per la’djudicació definitiva:
– Superar una prova de nivell a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

Data límit: Fins el 7 de març de 2016

Els cursos es realitzaran entre el 28 de març i el 16 de desembre de 2016, en algun dels següents emplaçaments: Santander, Madrid, La Corunya, Cuenca, València, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de La Concepción, Barcelona, Aragó i Cartagena.
La beca cobreix les despeses d’ensenyament, material, manutenció i allotjament. Els beneficiaris assistiran en un curs intensiu d’immersió lingüísitica en anglès, en règim d’internament, en cinc dies en grups de 5-6 alumnes amb atenció personalitzada garantida.

Els interessats hauran completar la sol·licitud mitjançant el formulari accessible per internet a la direcció següent: www.mecd.gob.es. A través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a l’apartat “Tramits i Serveis”.

http://www.uimp.es/images/pdf/cursos-ingles/Convocatoria_estudiantes.pdf
cursos@uimp.es