23 places de l’Escala de Tècnics Especialitzats dels Organismes Públics d’Investigació

23 places de l’Escala de Tècnics Especialitzats dels Organismes Públics d’Investigació

El Ministeri d’Economia i Competitivitat 

Destinataris:

Cal tenir la Diplomatura, Títol d’Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o grau. El model de sol·licitud es pot descarregar d’internet al Punt D’accés General.

Data Límit: El termini venç el 11 d’abril.

El Ministeri d’Economia i Competitivitat convoca un procés selectiu per cobrir 23 places de l’Escala de Tècnics Especialitzats dels Organismes Públics d’Investigació. El procés selectiu es realitzarà mitjançat el sistema d’oposicions.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2797

 

logo mineco