SCSU-discovers-sexual-assault-suspect-taught-classes

110 places per realitzar estades professionals en centres educatius a l’estranger

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convoca 110 places per realitzar estades professionals a Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Regne Unit, Irlanda i Suïssa

Destinataris:
Funcionaris/es de carrera del cos de Mestres d’Educació Infantil i Primària, Professors d’Educació Secundària, Catedràtics d’Educació Secundaria, Professors de Escoles Oficials d’Idiomes, Catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors de Música i Arts Escèniques i Professors d’Arts Plàstiques i Disseny.

Data Límit: 29/03/2016

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-B-2016-8493.pdf

ministerio